Sempozyum Çağrısı

 

"GEÇMİŞTEN GELECEĞE HOCA AHMED YESEVΔ

ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

AMAÇ

Hoca Ahmed Yesevî, Türk-İslâm dünyasının yetiştirdiği önemli bir gönül ve mürşit ehlidir. İmâm-ı A’zam Ebû Hanîfe tarafından ortaya konulan Hanefîlik ile bu itikadı takiben İmâm Mâturîdî’nin geliştirdiği Mâturîdîlik düşüncesini irfanla meczeden Yesevî, bugünkü bilinen adıyla "Yesevîlik  düşüncesinin" banisi olmuştur. O, bu yönü ile Mevlânâ, Yunus Emre ve Hacı Bektaş-ı Veli’de olgunluk dönemine ulaşan hoşgörü, insan sevgisi ve toplumsal barışın şekillenmesine zemin teşkil etmiştir.

Günümüz dünyasından bakıldığında insan düşüncesinin tekâmülü, belki de zirve noktasına ulaşmış ve gelinen bu nokta kendisini küreselleşme olarak tanımlamıştır. Hoca Ahmed Yesevî’nin ortaya koyduğu fikirlerle tanınması ve tanıtılması, söz konusu süreçte kültürel ve fikrî mirasımızı muhafaza edebilmemizde olduğu kadar millî olanın ötesine geçip evrenselliğe ulaşabilmemiz adına da son derece büyük bir önem arz etmektedir. Hoca Ahmet Yesevî, insan düşüncesinin gelişimine katkısı açısından tarihî ve güncel tecrübeye küresel ölçekte ışık tutmakla kalmamış aynı zamanda bu küresel sürecin güncel ve tartışmalı kavramlarının her birine adeta ayrı ayrı yer vererek onların çözümlerini ortaya koyan teklifler de sunmuştur.

Küresel sürecin tartışmalı kavramlarına ilaveten günümüz dinî problemlerine de çözümler üreten eğitici bir şahsiyet olarak Hoca Ahmed Yesevî’nin yetiştiği ortam, hayatı ve eserlerinin yanı sıra din, insan, toplum ve dünya görüşü hususunda ortaya koyduğu fikirleri ile bu fikirlerin etki alanları, bilhassa son dönemlere kadar birçok araştırmada konu edilmiştir. Öte yandan söz konusu çalışmaların geleceğe tutacağı ışık üzerine bir yol haritası henüz çıkartılamamıştır.

Geleceğin geçmişle inşa edilmesi fikrinden yola çıkılarak günümüz problemlerinin giderilmesine katkı sağlaması amacıyla 26-28 Eylül (İstanbul/Türkiye) - 24-26 Ekim 2016 (Almatı/Kazakistan) tarihlerinde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığı ve İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Abay Üniversitesi (Kazakistan), Türk Akademisi (Kazakistan) ve Türk Ocakları İstanbul Şubesi ile ortaklaşa olarak “Geçmişten Geleceğe Hoca Ahmed Yesevî  Uluslararası Sempozyumu”nun düzenlenmesine karar vermiştir.

Bu itibarla aşağıda temel alanları belirlenen konularda siz değerli araştırmacıların destek ve katılımını bekler, sempozyumun ilim âlemine, günümüz problemlerinin çözümüne ve geleceğin inşasına katkılar yapmasını temenni ederiz.


Prof. Dr. Hayati DEVELİ

              (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı)
                  (Sempozyum Başkanı)(NOT: Yol ve konaklama masrafları tarafımızca karşılanacaktır.)